• مقالات و تحلیل ها
 • گزارش های تحلیلی
 • قیمت های بازار
 • بازار لندن
 • بازار نيويورک
 • بازار شانگهاي
نام کالا حجم واحد تغييرات تاريخ
آلومينيوم ٢,٢٣١,٣٠٠ تن ١٠٠,٢٢٥ ١٣٩٥/١١/٢٥
بيلت مديترانه ١ تن ٠ ١٣٩٤/٠٥/١٧
مس ٢٤٨,٢٠٠ تن (٥٦,٨٠٠) ١٣٩٥/١١/٢٥
روي ٣٨٣,٤٢٥ تن (٦٥,٩٢٥) ١٣٩٥/١١/٢٥
سرب ١٨٨,٦٢٥ تن ٢٧٥ ١٣٩٥/١١/٢٥
قلع ٥,٩١٠ تن ٢,٩٥٥ ١٣٩٥/١١/٢٥
بيلت خاور دور ١ تن ٠ ١٣٩٤/٠٥/١٧
نيکل ٣٨١,٨٦٤ تن ١٨,١٥٦ ١٣٩٥/١١/٢٥
آرشيو
 • آمار عرضه
 • آمار معاملات
 • قراردادهای آتی
نوع کالا قیمت تاریخ تحویل
میلگرد ١٢-A٣ ١٦,٣٠٠ ١٣٩١/١٢/١٩
میلگرد ١٦-A٣ ١٦,٢٠٠ ١٣٩١/١٢/١٩
میلگرد ١٦-A٣ ١٦,٢٠٠ ١٣٩١/١٢/١٧
میلگرد کلاف A٢-٨,١٠ ١٦,٣٣٨ ١٣٩١/١٢/٠٥
 
 
 
 
آرشيو
 • سكه
 • ارز
 • شاخص هاي جهاني
 • انرژي
 • نسبت ارزها
عنوان واحد قیمت تغییرات
يك بهار آزادي تومان/عدد ١,١٧١,٠٠٠ ٠
نيم بهار آزادي تومان/عدد ٦٩٠,٠٠٠ (٤,٠٠٠)
ربع سكه تومان/عدد ٣٧١,٠٠٠ ١,٠٠٠
طرح جديد تومان/عدد ١,٢٠٠,٨٠٠ ٣,٥٠٠
 
 
 
 
آرشيو
© 2014 Tamin Sarmayeh Brokerage Co. Powered by : RayanHamAfza.com